Právo: Rodí se nový zákon o ovzduší


 			
 				
 						
 						 		
 	   		 
		   		
    
	  				
    

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo oststním vládním resortům návrh nového zákona o ochraně ovzduší.

Zákon má v příštích letech přinést zásadní zlepšení kvality ovzduší a především efektivnější ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží. 

Kvalita ovzduší patří v posledních letech jednoznačně k největším problémům, které české životní prostředí má. Problematická je především imisní zátěž obyvatel, což vede i k prokazatelným zdravotním dopadům, jako je zvýšený výskyt respiračních onemocnění, včetně chronických. Znečištěné ovzduší má svůj vliv i na vysoký výskyt respiračních alergií i rakovinných onemocnění.

Ačkoli v posledních dvou leteech došlo ke zmenšení plochy území, kde jsou překračovány imisní limity, nedaří se v těchto územích míru jejich překračování snižovat. Nadlimitním koncentracím těchto znečišťujících látek je vystavována značná část populace.

Česko patří mezi země EU s nejhorší kvalitou ovzduší. Významný podíl na těchto emisích má vytápění domácností ( v roce 2007 pocházelo 30% z celkových emisí jemného prachu a na 70% emisí rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků) a silniční doprava ( 30% celkových emisí jemného prachu).

 

 

Nejnovější výsledek